تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

اعضای تیم هیئت مدیره

team
حاج مرتضی نیکبخت نصرآبادی
عضو هیئت مدیره
team
حاج حسین علی صرافان چارسوق
عضو علی البدل هیئت مدیره
team
حاج مصطفی حجه فروش
عضو علی البدل هیئت مدیره
team
حاج احمد کلاه دوزان
عضو هیئت مدیره
team
حاج محمد گل احمر
بازرس علی البدل
team
حاج جمال ملک نائینی
بازرس اصلی
team
حاج مجید تباشیری اصفهانی
عضو علی البدل هیئت مدیره
team
حاج کریم بیگی
نائب رئیس هیئت مدیره
team
حاج محمدحسین صدیقی پور
عضو هیئت مدیره
team
حاج سید محمد باقر حجازی
خزانه دار
team
حاج سید مرتضی میرلوحی
منشی و دبیرجلسه
team
حاج محمد سید حنائی
بازرس اصلی
team
حاج رحیم راطبی
عضو هیئت مدیره
team
حاج احمد فامیل دردشتی
رئیس هیئت مدیره
team
دکتر مهدی اذانی
بازرس علی البدل
team
حاج علی رجالی
عضو هیئت مدیره
team
حاج مهدی آراستگان
عضو علی البدل هیئت مدیره
team
هاله رنجبر
مسئول دفتر و نماینده انجمن خیریه
team
حسین اسدی
مدیرعامل
team
حاج عبدالرضایوسفیان جزی
قائم مقام مدیرعامل
Scroll to Top