تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

دومین جلسه هیاًت مدیره سال96

دومین جلسه هیاًت مدیره سال96 96/4/11دومین جلسه هیاًت مدیره و اعضاء انجمن همراه با مسئولین محترم بیمارستان و بازدید اعضاء از واحد ارتباطهای مردمی انجمن خیریه واقع در درب جنوبی بیمارستان


Scroll to Top