تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره

بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره 96/5/1موارد جلسه که با حضور اعضاء و مسئولین بیمارستان بررسی و پیگیری شد:1-مواردی جهت فعال شدن بیشتر انجمن خیریه و نحوه مشارکتهای مردمی 2-بکارگیری نیروی تهسیل دار3- خرید دستگاه گاستروپ توسط خیرین


Scroll to Top