تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

افتتاحیه واحد سنجش تراکم استخوان در بیمارستان الزهرا(س)

افتتاحیه واحد سنجش تراکم استخوان در بیمارستان الزهرا(س) 1396/9/5(BMD)واحد سنجش تراكم استخوان

  با مشاركت انجمن خیریه امداد ودرمان حضرت زهرا(س)، با هزينه اي بالغ بر دو ميليارد ريال در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) راه اندازي شد.واحد سنجش تراکم است

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، صبح روز يكشنبه پنجم آذرماه طي مراسمي با حضور دكتر كريم سهرابی معاون پشتيباني و توسعه،  مدير خدمات پرستاري و مراقبتي و اعضاي هیئت مدیره انجمن خیریه امداد ودرمان حضرت زهرا(س)، واحد سنجش تراكم استخوان(BMD)، افتتاح شد. با توجه به كمبود دستگاه سنجش تراكم استخوان در مراكز درماني استان، راه اندازي اين واحد، گام موثري در راستاي افزايش رضايت بيماران است.


فایل پیوست:
Scroll to Top