تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

انتخابات هيأت مديره انجمن خيريه امداد و درمان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

انتخابات هيأت مديره انجمن خيريه امداد و درمان مركز آموزشي درماني الزهرا (س) 1396/9/5سومين دوره انتخابات هيات مديره انجمن خيريه حضرت زهرا (س)، صبح روز يكشنبه پنجم آذرماه با حضور دكتر مجيد رضواني مدير عامل و دكتر كريم سهرابي معاون پشتيباني و توسعه مركز و اعضاي انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) در سالن شهيد مطهري برگزار شد.

در ابتداي مراسم، حسين اسدي مدير عامل و جمال ملك نائيني بازرس هيات مديره، گزارش عملكرد وگزارش مالي  فعاليت هاي خيريه در سال گذشته را  ارائه دادند. در ادامه، انتخابات هيات مديره برگزار و 11 نفر از اعضا به عنوان هيات مديره  و 2 نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند.


فایل پیوست:
Scroll to Top