تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره 1397/2/2بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره با حضور اعضاء هیئت مدیره و ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر رضوانی در حوزه ریاست مرکز برگزار گردید.


فایل پیوست:
Scroll to Top