تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

بیست وهفتمین جلسه هیئت مدیره

بیست وهفتمین جلسه هیئت مدیره 1397/4/3بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه در تاریخ 97/4/3 با حضور اعضاء انجمن و کادر بیمارستان در حوزه ریاست گرفته شد و تصمیماتی مبنی بر خرید تجهیزات و کمکهای بیشتر به انجمن خیره از طرف خیرین محترم گرفته شد و همچنین در پایان از جناب آقای اسدی مدیرعامل محترم انجمن از طرف مدیرعامل بیمارستان بابت زحمات ایشان تقدیر شد.


فایل پیوست:
Scroll to Top