تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

بیست وهشتمین جلسه خیریه

بیست وهشتمین جلسه خیریه 1397/5/7بیست وهشتمین جلسه خیریه امداد ودرمان حضرت زهرا(س)صبح روز یکشنبه 97/5/7در حوزه ریاست بیمارستان با حضور اعضا هیئت مدیره و مسئولین بیمارستان برگزارگردید که درآن جلسه از مشکلات بیمارستان و عدم پرداخت بیمه ها و همچنین چگونگی برگزاری همایش خیریه صحبت و تصمیماتی گرفته شد.


فایل پیوست:
Scroll to Top