تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره و تقدیرروز پرشک

بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره و تقدیرروز پرشک 1397/6/4بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره  در حوزه ریاست برگزار گردید ودر مورد مسائل خیریه صحبت گردید و در پایان از دکترهای هیئت مدیره به مناسبت روز پزشک تقدیر و تشکر بعمل آمد


فایل پیوست:
Scroll to Top