تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

حضور خيريه امداد و درمان بيمارستان الزهرا (س) سه شنبه هاي سلامت_ارگ جهان نما

حضور خيريه امداد و درمان بيمارستان الزهرا (س) سه شنبه هاي سلامت_ارگ جهان نما 1397/9/13حضور خيريه امداد و درمان بيمارستان الزهرا (س)

سه شنبه هاي سلامت_ارگ جهان نما

@charityalzahra

#خيريه_الزهرا

#خيريه_الزهرا_اصفهان

#خيريه_بيمارستان_الزهرا

#بيمارستان_الزهرا

#بيمارستان_فوق_تخصصي_الزهرا

#بيمارستان_تخصصي_فوق_تخصصي_الزهرا_اصفهان

#خيريه_امداد_درمان_بيمارستان_الزهرا

#خيريه_امداد_درمان_الزهرا

#مركز_سنجش_تراكم_استخوان

#مركز_سنجش_تراكم_استخوان_الزهرا


فایل پیوست:
Scroll to Top