اعضای هیئت مدیره

جناب آقای سید مرتضی میرلوحی

دبیر محترم جلسه و عضو اصلی هیأت مدیره

جناب آقای حسینعلی صرافان چهارسوق

قائم مقام محترم مدیر عامل خیریه حضرت زهرا(س)

جناب آقای مجید تباشیری اصفهانی

نائب رئیس محترم هیأت مدیره انجمن خیریه حضرت زهرا(س)

جناب آقای حسین اسدی

مدیر عامل محترم انجمن خیریه حضرت زهرا(س)

جناب آقای احمد فامیل دردشتی

رئیس محترم هیأت مدیره انجمن خیریه حضرت زهرا(س)

جناب آقای اکبر کلاهدوزان

جناب آقای حسن اکلیلی

جناب آقای سید محمد باقر حجازی

سرکار خانم ملوک پارسایی

جناب آقای محمد معماریان

جناب آقای اصغر عکاف زاده

جناب آقای سید کریم داوودی

جناب آقای جمال ملک نائینی

جناب آقای دکتر مهدی اذانی

جناب آقای عبدالرضا یوسفیان جزی

جناب آقای علی رجالی

جناب آقای کریم بیگی

جناب آقای سید محمد سید حنائی

جناب آقای محمد گل احمر

جناب آقای محمد هادی پور

جناب آقای محمد حسین صدیقی پور

جناب آقای عبدالحسین سیف اللهی

TOP