تامین منابع مالی

  • خیرین عضو هیات مدیره
  • خیرین متفرقه
  • کمک های مردمی
  • اشتراکات ماهیانه
  • فعالیت کانتر جذب کمک های مردمی واقع در بیمارستان
  • کد آسان پرداخت #2182*780*
  • درآمد از واحد سنجش تراکم استخوان که درآمد آن صرف بیماران نیازمند می گردد
  • صندوق های صدقات واقع در بیمارستان
TOP