اطلاعات تماس

آدرس :

اصفهان - خیابان شهدای صفه - بلوار صفه - بیمارستان الزهرا اصفهان

تلفن تماس:

36201271 -031

ایمیل:

kheiriye.alzahra@gmail.com

دفتر امداد و خیریه بیمارستان الزهرا (واحد امور اداری):

36692171 - 031 داخلی 2006

شماره همراه جذب کمک های مردمی:

09915329720

ارسال پیام

Please enter the reCaptcha public and private keys inside the admin panel!
TOP