روش های کمک به خیریه

کمک به خیریه شامل موارد نقدی و غیر نقدی می باشد، برای کمک های نقدی می توانید از طریق لینک زیر عمل کنید.

کمک های غیر نقدی به این خیریه شامل موارد زیر می باشد:

ویلچر

تشک مواج

تخت

دستگاه ونتی لاتور

TOP