اخبار و مقالات

بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره

موارد جلسه که با حضور اعضاء و مسئولین بیمارستان بررسی و پیگیری شد: 1-مواردی جهت فعال شدن بیشتر انجمن خیریه و نحوه مشارکتهای مردمی 2-بکارگیری نیروی تهسیل دار 3- خرید دستگاه گاستروپ توسط خیرین

دومین جلسه هیاًت مدیره سال96

دومین جلسه هیاًت مدیره و اعضاء انجمن همراه با مسئولین محترم بیمارستان و بازدید اعضاء از واحد ارتباطهای مردمی انجمن خیریه واقع در درب جنوبی بیمارستان
TOP